Herstelbeleid na Covid-19

Verwacht juli 2020
Met welke investeringen of andere beleidsmaatregelen in de fysieke leefomgeving kan de overheid het economisch herstel op gang brengen en tegelijkertijd de transformatie naar een duurzame en vitale economie op de langere termijn structureel ondersteunen?
foto van station Utrecht met grote sticker op de grond met tekst 'Zorg voor elkaar, houd 1,5 m afstand'

Aanleiding en adviesvraag

De Rli is gestart met zijn advies ‘Groen uit de crisis’. Het kabinet heeft een groot aantal noodmaatregelen getroffen om de acute economische gevolgen van de Covid-19 crisis zo veel mogelijk te dempen. Nu ontstaat een volgende fase waarin de economie zich met behulp van nieuwe steunmaatregelen geleidelijk kan herstellen. De verwachting is dat deze herstelfase enkele jaren kan duren. Overheidsmaatregelen zullen in deze fase gericht zijn op structureel economisch herstel. 

Voordat de Covid-19 crisis toesloeg kreeg de transformatie naar een duurzame economie veel aandacht in het kabinetsbeleid. De uitdagingen voor duurzame ontwikkeling richting 2030 en daarna staan nog steeds. Beslissingen die in de komende fase genomen worden zullen van invloed zijn op de wijze waarop en de richting waarin de economie zich structureel, over langere tijd ontwikkelt.

Voor de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is de verwevenheid tussen het crisisherstelbeleid en het duurzaamheidsbeleid voor de langere termijn aanleiding om aanvullend op zijn werkprogramma initiatief te nemen tot een ongevraagd briefadvies.

De adviesvraag luidt:
Met welke investeringen of andere beleidsmaatregelen in de fysieke leefomgeving kan de overheid het economisch herstel op gang brengen en tegelijkertijd de transformatie naar een duurzame en vitale economie op de langere termijn structureel ondersteunen?

Afbakening adviestraject

Bij de beantwoording van de adviesvraag richt de raad zich op de beleidsvelden in het domein van de fysieke leefomgeving. De raad zal voor het advies een kort afwegingskader formuleren dat kan worden gebruikt om te beoordelen of overheidsinterventies (investeren of andersoortig beleid) helpen om de economie van de Covid-19 crisis te laten herstellen en gelijktijdig een basis leggen voor duurzame economische ontwikkeling op langere termijn. Ook zal de raad trachten een eerste beeld te geven van de aard van die interventies.
 

Planning

De verwachting is dat dit briefadvies in de zomer 2020 wordt uitgebracht.

Samenstelling raadscommissie

Annemieke Nijhof, raadslid en commissievoorzitter
Jan Jaap de Graeff, voorzitter Rli 
Krijn Poppe, raadslid

 

 

 

Informatie of reactie: 

Voor uw reactie op dit onderwerp of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bart Swanenvleugel, projectleider bart.swanenvleugel@rli.nl, 06 52012691