Raad voor de Wadden adviseert Minister Veerman over toekomst schelpdiervisserij

De mechanische kokkelvisserij in zijn huidige vorm moet beëindigd worden. Zo luidt een van de conclusies van de Raad voor de Wadden in zijn advies ”Duurzaam duurt het langst lI” Naar een nieuw schelpdiervisserijbeleid voor de Waddenzee”. De Raad heeft vanuit de hoofddoelstelling die geldt voor het Waddengebied èn de geldende Europese richtlijnen, de effecten van mechanische schelpdiervisserij beoordeeld en geadviseerd over het nemen van maatregelen. 

De Raad voor de Wadden is door de Minister van LNV gevraagd advies uit te brengen over de contouren van schelpdiervisserijbeleid. Aanleiding voor deze vraag is de publicatie van het EVA ll onderzoek op 11 december 2003. De Raad heeft het advies vanochtend aan Minister Veerman aangeboden.

De conclusies uit het advies vatten we hieronder kort samen.

Mechanische kokkelvisserij

De Raad voor de Wadden is van mening dat de mechanische kokkelvisserij in zijn huidige vorm beëindigd moet worden. Dit betekent dat er geen nieuwe vergunningen op basis van de Natuurbeschermingswet worden afgegeven en dat de schepen (wereldwijd)  niet meer voor visserij mogen worden ingezet. De Raad adviseert hiervoor een compensatieregeling in te stellen. De Raad voor de Wadden vindt wel dat het beëindigen van de mechanische kokkelvisserij ruimte biedt voor uitbreiding van de handkokkelvisserij.

Voedselvoorziening

Er is op dit moment te weinig voedsel gereserveerd voor vogels en daarom adviseert de Raad om per vogel meer voedsel te reserveren. Voor dit nieuwe voedselbeleid moet rekening worden gehouden met het daadwerkelijke aantal Eidereenden en Scholeksters in de Waddenzee en de referentieaantallen die voor het beleid worden gehanteerd.

Mosselzaadvisserij

Ten aanzien van de mosselzaadvisserij ziet de Raad voor de Wadden mogelijkheden, mits de visserij binnen de nieuwe voorwaarden voor de voedselreservering past en maatregelen treft om duurzamer te worden. Er moet onderzoek worden gedaan naar de effecten van bevissing van niet droogvallende banken. Het beleid ten aanzien van de mosselzaadvisserij moet voor tien tot vijftien jaar gelden, waaraan jaarlijks invulling wordt gegeven door visplannen. De Raad voor de Wadden adviseert dat de vergunningen die worden verleend, raamvergunningen voor een bepaald aantal jaren zijn.

Co-management

De Raad voor de Wadden adviseert verder dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het beleid wordt neergelegd bij de sector en de betrokken (natuur)beschermingsorganisaties. De Minister van LNV zal hierin een sterke regie moeten voeren.

Gesloten gebieden

Tot slot is de Raad voor de Wadden van mening dat het sluiten van diverse gebieden in de Waddenzee goed heeft gewerkt en moet worden voortgezet tot de doelstellingen zijn bereikt.