Wonen in ruimte en tijd

Het advies is het resultaat van een zoektocht naar nieuwe ontwikkelingen op het terrein van het wonen. De raad gebruikt het opsporen van sociaal-culturele trends als middel om achter onderliggende ontwikkelingen te komen. Deze trends zijn interessant als aanwijzing voor bredere ontwikkelingen in de samenleving en de gevolgen daarvan voor de ruimtelijke inrichting van de steden en het landelijk gebied.

Samenvatting

Het advies ‘Wonen in ruimte en tijd’ is het resultaat van een zoektocht naar nieuwe ontwikkelingen op het terrein van het wonen. De VROM-Rraad onderscheidt in dit agenderend advies drie belangrijke trends: 1) een toenemende behoefte om te wonen met gelijkgestemden, 2) de opkomst van tijdelijk wonen en verschillende vormen van meerhuizigheid en 3) een toenemende vraag naar comfort en gemak, waarbij wonen samengaat met zorg- en dienstverlening. 

Deze trends ziet de raad als voorbode van veel bredere ontwikkelingen in de toekomst. De sociaal-culturele trends vragen ook om een andere manier van denken over de ruimtelijke inrichting en de organisatie van wet- en regelgeving. Het proces waarin vraag en aanbod van woningen en woonmilieus tot stand worden gebracht, vraagt om een andere organisatie. De VROM-raad pleit voor veel meer aandacht voor de kwaliteit van het wonen. Op dit moment bepalen de aantallen vooral de discussie. Meer aandacht voor kwaliteit moet ook leiden tot een andere manier van ontwikkelen, van de woning tot gehele gebieden. De raad ziet in de huidige crisis mogelijkheden daarvoor.

Het advies is op 16 juni 2009 tijdens een congres op de TU Delft gepresenteerd.