Advies governance Deltaprogramma

De Adviescommissie Water heeft op 3 juni 2014 een advies uitgebracht aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over de governance van het Deltaprogramma.

Nederland staat voor grote opgaven in de delta op het gebied van waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Daarom is in 2010 door het kabinet de keuze gemaakt voor een aanpak die past bij het belang en de zwaarte van deze opgaven: de instelling van een nationaal Deltaprogramma, een deltafonds en de benoeming van een regeringscommissaris voor de delta (deltacommissaris). De ervaringen in de af gelopen periode laten zien dat die organisatievorm goed heeft gewerkt. De samenwerking tussen verschillende overheden en maatschappelijke partijen is versterkt. De Adviescommissie Water (AcW) adviseert daarom de minister van Infrastructuur en Milieu deze werkwijze voort te zetten.