Dynamiek in gebiedsgericht milieubeleid

In dit advies zoekt de VROM-raad naar manieren om meer dynamiek in het gebiedsgerichte milieubeleid te krijgen. In de afgelopen jaren is gebleken dat ruimtelijke en economische ontwikkelingen vaak lastig te combineren zijn met lokale milieukwaliteitsnormen. Als reactie hierop klinkt vaak de roep om milieukwaliteitseisen te versoepelen.

De raad acht een versoepeling van de eisen onwenselijk, omdat daarmee de gewenste milieukwaliteit verder onder druk komt te staan. Daarom heeft de raad een nieuwe werkwijze ontwikkeld om anders met de spanning tussen milieu en ruimtelijke ordening om te gaan. De voorgestelde aanpak maakt ook in situaties waar milieuruimte schaars is nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk, zonder daarbij de milieunormen aan te tasten.

Samenvatting

Aanleiding voor het advies ‘Dynamiek in gebiedsgericht milieubeleid’ was het groeiende spanningsveld tussen enerzijds milieukwaliteitsnormen en anderzijds gewenste economische en ruimtelijke ontwikkelingen in gebieden met een hoge milieudruk. Steeds vaker lijken milieukwaliteitsnormen, zoals bijvoorbeeld normen voor luchtkwaliteit, ruimtelijke ontwikkelingen te beperken. Als reactie hierop is de wetgeving rondom milieukwaliteitsnormen in het verleden veelal flexibeler en/of complexer geworden. De VROM-raad betoogt met dit advies dat een goede milieukwaliteit en nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wel degelijk samengaan. Bestuurders zouden meer mogelijkheden moeten krijgen voor het herschikken van de milieuruimte. In een zogenoemd milieu-ruimteplan worden maatregelen en de uitvoering daarvan vastgelegd.

Het advies is op 8 juli 2009 aangeboden aan toenmalig milieu-minister Cramer. Tijdens de door de VROM-raad belegde persconferentie zei de minister dat ze in de Crisis- en herstelwet ruimte heeft gecreëerd om te gaan experimenteren met de voorstellen van de raad. Op basis van leerervaringen kan dat op termijn leiden tot definitieve wetgeving.