Startbijeenkomst 28 september 2021 - informatie

Op 28 september 2021 organiseerde de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur een bijeenkomst over kernenergie. Het betreft een door het kabinet gevraagd adviestraject. De doelstelling van het advies is het faciliteren van meningsvorming over kernenergie in de context van de energietransitie, om daarmee het gesprek en eventuele besluitvorming over kernenergie beter te ondersteunen. De startbijeenkomst is het begin van een uitgebreide consultatieperiode waarin wij met uiteenlopende partijen zullen spreken en het brede publiek bevragen.

Focus startbijeenkomst

Tijdens de startbijeenkomst wisselden wij met een brede selectie van circa zestig deskundigen en belanghebbenden van gedachten. Deelnemers werden gevraagd te reageren op de insteek van het adviestraject en om het gesprek aan te gaan over maatschappelijke waarden die een rol spelen bij meningsvorming over kernenergie.

Vragen die aan de orde kwamen: Welke maatschappelijke waarden zijn van belang bij een beslissing over kernenergie? Welke inhoudelijke aspecten komen daarbij kijken? Welke kennis is over die aspecten beschikbaar en hoe wordt deze geïnterpreteerd? Zijn er kennislacunes en wat betekenen die voor de weging van waarden? Hoe kunnen wij maatschappelijke waarden hanteren in de context van klimaatdoelen en de energietransitie?

Het doel van de startbijeenkomst is om vanuit een zo breed mogelijk palet perspectieven en overwegingen te reflecteren op de aanpak die de raad heeft gekozen. Hierbij ligt dus niet de vraag voor of kernenergie wel of niet moet. De startbijeenkomst is erop gericht te onderzoeken welke kennisvragen en dilemma’s een waardenperspectief op kernenergie oproept. De uitkomsten van de startbijeenkomst bepalen mede de verdere inrichting van het adviestraject.

Deelnemers aan de startbijeenkomst werden door de Rli persoonlijk benaderd.

Een verslag van de startbijeenkomst zal op de website worden geplaatst.