Nieuw logo Rli

De Raad voor het Landelijk Gebied, de VROM-raad, de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen zijn in januari 2012 samengevoegd tot de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). De afzonderlijke raden zijn bij de instelling van de nieuwe raad opgeheven. Deze samenvoeging heeft geleid tot een nieuw logo, gebaseerd op de kernwaarden van de Rli: deskundig, betrouwbaar, uitdagend. Eerder werd reeds besloten dat strategische adviesraden, vanwege hun in de Kaderwet verankerde onafhankelijkheid, niet het rijkslogo voeren.

logo Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)

Rli heeft tot taak regering en de beide Kamers der Staten-Generaal te adviseren over hoofdlijnen van beleid inzake de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur. De raad werkt op de (fysieke) beleidsterreinen van de Ministeries van I&M, EL&I en BZK.