Start advies over inclusieve verduurzaming

Hoe kan effectief duurzaamheidsbeleid zo worden ontwikkeld dat de samenleving in den brede daarin wordt betrokken en doelen en instrumenten zowel verbeterd als breed gedragen worden? Welke eisen stelt dat aan de verdeling van de lusten en de lasten van verduurzaming, de manier waarop afwegingen daarover worden gemaakt en hoe beleid wordt vormgegeven en uitgevoerd? Deze vragen staan centraal in het advies dat de Rli recentelijk is gestart. De raad verwacht het advies in het voorjaar van 2025 uit te brengen.

Wonen vlak naast chemische industrie van het Chemelot in Geleen

De verduurzaming van Nederland leidt tot grote maatschappelijke veranderingen die diep ingrijpen in de levens van alle Nederlanders. Het is dan ook cruciaal dat de overheid aansluiting weet te vinden bij burgers, dat het duurzaamheidsbeleid als eerlijk wordt ervaren en niemand uitsluit. Bovendien kan een grotere inbreng van burgers tot beter beleid leiden. Dit betekent dat iedereen gelijke kansen moet krijgen om betrokken te zijn bij de verduurzaming van de Nederlandse samenleving en dat de lusten en lasten van verduurzaming rechtvaardig worden verdeeld.

Er is de laatste tijd meer aandacht voor inclusieve verduurzaming in het politieke en maatschappelijke debat. Maar nog steeds is veel duurzaamheidsbeleid niet inclusief en zoeken beleidsmakers naar instrumenten om duurzaamheidsbeleid inclusiever te maken. Inclusieve verduurzaming betekent ook dat burgers die de duurzaamheidsdoelen niet delen, betrokken worden bij de verduurzaming van Nederland. Maar hoe? Welke ruimte is er voor hen om de duurzaamheidsdoelen niet te onderschrijven terwijl de overheid – gesteund door wetenschappelijke feiten en inzichten – verduurzaming als onvermijdelijk ziet?

Lees meer over het advies ‘Inclusieve verduurzaming’ 

Voor uw reactie of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Evert Nieuwenhuis, projectleider, evert.nieuwenhuis@rli.nl, 06 2192 6501