Sturen op samenhang, governance in de metropolitane regio Schiphol/Amsterdam

Vandaag heeft de raad het advies Sturen op samenhang, governance in de metroplitane regio Schiphol/Amsterdam' gepubliceerd. Het versterken van de internationale concurrentiepositie van de regio én van Nederland is van groot belang en daarvoor is de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de metropoolregio rondom Schiphol en Amsterdam noodzakelijk. De regio Schiphol-Amsterdam staat voor een aantal pittige opgaven. Alle betrokken partijen – overheden, bedrijven en burgers – zullen hun krachten moeten bundelen bij het werken aan deze opgaven. Een evenwichtige versterking van de concurrentiepositie van de regio vraagt om het zorgvuldig combineren van regionale en bovenregionale belangen. Dit kan volgens de raad het beste plaatsvinden in de regio. Met het advies ‘Sturen op samenhang’ geeft de raad antwoord op de adviesvraag van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu in het kader van het rijkstraject SMASH (Structuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer).

luchtfoto regio amsterdam schiphol

Het Rijk moet leren loslaten en samenwerking in de regio stimuleren. In zijn advies geeft de raad aanbevelingen ter versterking van die samenwerking, met een accent op de inzet van het Rijk als systeemverantwoordelijke. Als de rijksoverheid duidelijk is over haar doelen, de randvoorwaarden en de procesvereisten waaraan moet worden voldaan, kan de regio daar een invulling aan geven in combinatie met de eigen regionale doelen.

De raad meent dat de huidige bestuurlijke structuur voldoende robuust is. Er is daarnaast echter meer flexibiliteit nodig bij samenwerking met andere overheden, burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Opgaven laten zich niet inperken tot inhoudelijke of bestuurlijke grenzen. Partijen in de regio moeten snel kunnen inspelen op kansen en bedreigingen. De raad adviseert daarom meer ruimte te bieden en stimulansen te geven voor samenwerking geformeerd rond opgaven en dus in wisselende samenstellingen.

De raad adviseert om de verantwoordelijkheid ook in deze regio nadrukkelijk neer te leggen bij de partijen in de regio.

Het advies is op 13 september 2013 aangeboden aan staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yvette Oostendorp, projectleider, via yvette.oostendorp@rli.nl

Lees het persbericht 'Samenwerking sleutel tot succes regio Schiphol-Amsterdam