Advies ‘Een zee van mogelijkheden’ uitgangspunt bij de Noordzee 2050 gebiedsagenda

Elementen uit het advies ‘Een zee van mogelijkheden’ vormen het uitgangspunt voor de ‘Noordzee 2050 gebiedsagenda: denk vanuit de zee; doe dat met alle belanghebbende partijen; en maak gebruik van de kracht van de ontwikkel- of uitnodigingsplanologie. Dit schrijft minister Schultz aan Haegen in haar aanbiedingsbrief bij de gebiedsagenda aan de Tweede Kamer. De Noordzee 2050 gebiedsagenda legt verbinding tussen toekomstige kansen van de Noordzee en de bestaande ontwikkelingen en opgaven en legt een verbinding tussen de agenda voor de zee en de gebiedsagenda’s op land.

branding Noordzee

Het advies ‘Een zee van mogelijkheden’ gaat in op de maatschappelijke betekenis van de Noordzee voor Nederland en het gegeven dat die een enorm potentieel herbergt voor allerlei nieuwe initiatieven, die deze betekenis verder kunnen versterken. De Rli bepleit om bij de Noordzee niet alleen naar bescherming te kijken, maar ook naar kansen voor duurzaam gebruik van de zee en adviseert om voor het Nederlandse deel van de Noordzee een ‘Ontwikkelplan Noordzee’ vast te stellen. Dat Ontwikkelplan Noordzee stelt integrale doelen voor de Noordzee, die recht doen aan de ecologische, economische en sociaal-culturele betekenis voor Nederland als geheel en koppelt de maatschappelijke betekenis van de zee aan prikkelende, maar reële ambities. Parallel daaraan moet Nederland een actieve en verbindende rol spelen om met de landen aan de zuidelijke Noordzee samen een duurzame ontwikkeling van de Noordzee mogelijk te maken.

Een actieve rol van rijksoverheid is hierbij cruciaal. De rijksoverheid zal actief richting moeten geven aan de bescherming en de optimale benutting van de zee en nieuwe initiatieven moeten stimuleren.

Lees de brief van minister van IenM aan de Tweede Kamer d.d 28 juli 2014