Start advies Toekomstige afvalinfrastructuur

De raad is gestart met het advies 'Toekomstige afvalinfrastructuur'. Om nu en in de toekomst welvarend en gezond te kunnen leven, moeten bedrijven, burgers en overheden op een verantwoorde manier omgaan met natuurlijke hulpbronnen. Om duurzaam gebruik van grondstoffen te stimuleren, werkt het Rijk samen met maatschappelijke partijen aan het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG). Hoofddoel van het programma VANG is om de transitie naar een circulaire economie te bevorderen. In een circulaire economie worden grondstoffen steeds weer opnieuw gebruikt. Dit in tegenstelling tot een lineaire economie waar nieuwe grondstoffen in gaan, en uiteindelijk afval uitkomt voor eindverwerking (storten, verbranden, laagwaardig recyclen).

tekening over collectieve verantwoordelijkheid

Belangrijkste doelen van het programma zijn om milieuvriendelijke producten op de markt te krijgen die goed zijn ontworpen voor hergebruik en recycling, en om meer en hoogwaardiger te recyclen. Het gaat over het duurzaam omgaan met natuurlijke bronnen (sustainable sourcing), het zuinig omgaan met grondstoffen (resource efficiency), slim productontwerp en materiaalkeuze (zoals substitutie van niet duurzame materialen), het langer en meerdere keren gebruiken van voorwerpen (hergebruik en reparatie) en het benutten van reststromen. Het beleid richt zich niet slechts op het voorkomen van de negatieve effecten van afval (aan het eind van de keten), maar op het sluiten van kringlopen en het verbeteren van de hele keten, toewerkend naar een circulair systeem.

De circulaire economie zorgt voor een aantal principiële veranderingen in de keten waardoor de afvalinfrastructuur (diensten en voorzieningen) ook verandert:

  • de ‘routes’ die producten of reststromen volgen na gebruik worden meer divers;
  • er komt een andere voorraadvorming voor (retour)stromen van producten/materialen;
  • er komen meer stromen naar andere verwerkingsprocessen (sorteren, repareren, hergebruiken, schoonmaken, etc.);
  • er ontstaan meer en andere verbindingen tussen schakels in de keten; bijvoorbeeld in 'industriële ecosystemen' zijn restproducten van de éne partij grondstof voor de ander;
  • de dynamiek en de complexiteit tussen schakels in de keten wordt groter.

Aanpak

Doel van het advies is te bepalen wat de effecten zijn voor de huidige ruimtelijke afvalinfrastructuur (diensten en voorzieningen), wat de rol van de huidige afvalinfrastructuur kan zijn in de transitie naar een circulair systeem, en wat de overheid kan bijdragen aan deze transitie.

De raad verwacht dit advies in 2015 uit te brengen.

Meer informatie

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met de Nicole van Buren, projectleider, nicole.van.buren@rli.nl