Start advies Woningbehoefte

De raad is gestart met een advies 'Woningebehoefte'. De inschattingen van de toekomstige woningbehoefte spelen een belangrijke rol bij de voorbereiding en de monitoring van het woningbouwbeleid van het Rijk. Deze inschattingen zijn met grote onzekerheden omgeven. Op welke manier kan de overheid tijdens en na de crisis zorg dragen voor voldoende woningen, van de juiste kwaliteit, op de juiste plek? En wat is de samenhang daarin met de ontwikkeling van bijvoorbeeld de economie en demografie op de langere termijn?

foto wijk in aanbouw en spelende kinderen

De vraag is hoe huidige instituties op de woningmarkt met bovengenoemde aspecten omgaan. Kan er een vraaggerichte woningbouwmarkt worden gerealiseerd, waarin het aanbod onder invloed van marktkrachten zich richt op de preferenties van vragers? Hoe moeten de instituties op de woningmarkt daarvoor ingericht worden? Wat zijn de aangrijpingspunten voor beleid in een dergelijke institutionele setting? Welke publieke belangen moet de (rijks)overheid dan borgen en op welke manier kan de overheid bijsturen om deze belangen te borgen? Op welke indicatoren en met welke instrumenten zouden gemeenten en provincies moeten sturen?

Meer informatie

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met F.W. de Haan, projectleider, f.w.dehaan@rli.nl