Aanbieding advies ‘Warm aanbevolen: CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving’

Op 13 december 2018 heeft de Rli zijn advies ‘Warm aanbevolen: CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving’ aangeboden aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In 2050 moeten alle gebouwen in Nederland duurzaam verwarmd worden. Over de route daarheen is nog veel onduidelijkheid: over de verantwoordelijkheid van overheid en burger, de verdeling van kosten en de mate waarin burgers straks zelf kunnen kiezen hoe zij hun huis verwarmen. Dat beïnvloedt het maatschappelijk draagvlak voor de energietransitie negatief. De raad doet in dit advies voorstellen om de omschakeling van alle gebouwen op duurzame warmte sneller en met groter draagvlak tot stand te brengen.

titel advies met foto van spelende kinderen in de sneeuw in een woonwijk

De raad richt zich in dit advies op de volgende vragen:

Welke maatregelen moet de overheid treffen om te zorgen dat alle partijen zich kunnen en willen inzetten voor een voortvarende transitie naar een CO2-arme warmtevoorziening in de gebouwde omgeving?

Welke financiële maatregelen en welke afspraken over de rol en verantwoordelijkheden van overheden zijn nodig om de doelen uit het regeerakkoord voor 2030 en 2050 te halen?

Freek van den Bergh

De voorzitter van de Rli, Jan Jaap de Graeff, overhandigt het advies 'Warm aanbevolen' aan minister Ollongren (BZK) Niels Koeman, raadslid, (l). 13 december 2018. Foto: Freek van den Bergh

Bijeenkomst

Op 7 februari 2019 organiseert de Rli een bijeenkomst over de energietransitie in de gebouwde omgeving. Centraal in die bijeenkomst staan de aanbevelingen uit het advies en wat die aanbevelingen kunnen betekenen in de praktijk. Te zijner tijd zal de uitnodiging voor deze bijeenkomst op de website van de Rli staan.

Wilt u meer informatie over het advies, neem dan contact op met Folmer de Haan, projectleider f.w.dehaan@rli.nl

Bekijk hier de video met een uitleg van het advies in 2 minuten

Lees het persbericht ‘Energietransitie gebouwen vraagt om duidelijkheid’

Lees meer over het advies advies ‘Warm aanbevolen: CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Folmer de Haan, projectleider f.w.dehaan@rli.nl