De raad start met een advies over CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving

De Rli bereidt een advies voor over de transitie naar een CO2-arme warmtevoorziening in de gebouwde omgeving. De centrale vraag luidt: Welke maatregelen moet de overheid treffen om te zorgen dat alle partijen zich kunnen en willen inzetten voor een voortvarende transitie naar CO2-arme warmtevoorziening in de gebouwde  omgeving? Welke maatregelen kunnen de bereidheid en eigen inzet van eigenaren en gebruikers stimuleren? Welke aanvullende financiële maatregelen en welke afspraken over de rol en verantwoordelijkheden van overheden zijn nodig om de doelen uit het regeerakkoord voor 2030 en 2050 te halen?

aanleg zonnepanelen op een dak

In de energietransitie naar 2030 en 2050 stuurt het kabinet op één enkelvoudig doel: het  verminderen van de uitstoot van broeikasgassen (‘sturen op CO2-reductie’). Deze transitie is ingegeven door internationale afspraken: het klimaatakkoord van Parijs, en door nationale afspraken: de reductie van de gaswinning die sterk verbonden is aan de Nederlandse energiehuishouding. Het recente besluit om de gaswinning uit het Groningenveld zo snel mogelijk volledig te beëindigen geeft extra urgentie.

De raad verwacht het advies in november 2018 uit te brengen. Eind juni zal de raad een agenda publiceren met een nadere duiding van onderwerpen die in het advies aan de orde zullen komen.

Lees meer over het advies ‘CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Folmer de Haan, projectleider, f.w.dehaan@rli.nl