Betrek burgers bij de toekomst van het landschap

Het landschap staat onder druk, veel Nederlanders maken zich zorgen over de toekomst van het landschap. Terecht agendeerden verschillende partijen de zorgen over het landschap in de afgelopen weken in het licht van de komende provinciale statenverkiezingen. De provincies maken de ruimtelijke keuzes over wind- en zonne-energie, over bereikbare steden of over verduurzaming van de landbouw. De provincies staan ook aan de lat voor landschap en natuur. Zij hebben daarom in de komende jaren de mogelijkheid om te zorgen voor een waardevolle ontwikkeling van het landschap.

luchtfoto van weidegebied en overgang naar bebouwing, daarboven wolkenpartij

De Rli onderschrijft deze boodschap van harte en vult daarop aan dat het erg belangrijk is om over de kwaliteit van het landschap ook te rade te gaan bij de burgers. De raad brengt daarvoor graag zijn advies ‘Verbindend landschap’ (2016) onder de aandacht.

In de pleidooien om te zorgen voor het landschap wordt vaak te weinig waarde gehecht aan de kennis en ervaring van de burgers die in dat landschap wonen, werken en recreëren. Juist die lokale kennis over belevenissen, herinneringen en verwachtingen is nodig voor ontwerpers, initiatiefnemers en overheden om samen te zorgen voor een waardevolle ontwikkeling van het landschap. De energietransitie, de aanpassing aan klimaatverandering en de verduurzaming van de landbouw zullen het landschap ingrijpend veranderen, het landschap waar mensen aan gehecht zijn, waar ze hun identiteit aan ontlenen en waar zij zich thuis voelen. Het realiseren van de duurzaamheidsopgaven lukt alleen als dat gebeurt in een intensieve maatschappelijke dialoog waarin de verbetering van de kwaliteit van het landschap centraal staat. Mensen zijn niet per se behoudend, mensen begrijpen de noodzaak van verandering. Mits bestuurders hun wensen en waarden respecteren en betrekken bij de invulling van de duurzaamheidsopgaven waar Nederland voor staat.

Lees meer over het advies ‘Verbindend landschap’

Lees meer over de enquête van Natuurmonumenten

Lees meer over Panorama Nederland van College van rijksadviseurs