Kabinetsreactie op advies ‘Goed water goed geregeld’

Op 30 juni 2023 stuurde de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de minister voor Natuur en Stikstof, de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en de staatssecretaris van IenW de kabinetsreactie op het advies ‘Goed water goed geregeld’ naar de Tweede Kamer.

spelende kinderen in en op het water met nieuwbouw op achtergrond

Wij stellen in ons advies dat de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) onvoldoende prioriteit en aandacht heeft gekregen in de afgelopen jaren en ‘dat met het huidige Nederlandse beleid de KRW-doelen in 2027 redelijkerwijs niet meer kunnen worden gehaald’. De kabinetsreactie maakt niet duidelijk of dit nu wel gaat lukken.

Het kabinet geeft in zijn reactie aan dat er al veel beleid is ingezet om de KRW-doelen te halen en dat het nu aankomt op goed sturen op de daadwerkelijke uitvoering. Zo wordt onze aanbeveling tot doorrekening van voorgenomen maatregelen meteen opgepakt en probeert het kabinet zo snel mogelijk de resultaten daarvan beschikbaar te stellen. Ook wordt de aanbeveling om voldoende fysieke ruimte voor drinkwaterwinning te reserveren opgepakt via de nieuwe Nota Ruimte.

In onze vijf aanbevelingen bepleiten wij een versnelling op tal van terreinen. In zijn reactie geeft het kabinet aan dat voor een deel van die terreinen het huidige beleid wordt voortgezet en dat op onderdelen nader onderzoek volgt. Over de voortgang van het beleid en het onderzoek zal de Tweede Kamer in het najaar worden geïnformeerd (actualisatie vergunningen, meldings- en vergunningplicht wateronttrekkingen, verbetering rwzi’s, doorwerking KRW-doelen in regelgeving voor gewasbeschermingsmiddelen en prioritaire en opkomende stoffen). Voor het onderzoek naar fasering van vergunningen en openbaarheid van meldingen en activiteiten worden geen einddata genoemd. Om te kunnen voldoen aan de KRW-doelen adviseerden wij om de mestregelgeving aan te scherpen. Het kabinet geeft aan te willen wachten tot de tussenevaluatie in 2024 om vervolgens in het 8e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (2026-2029) te bezien of aanvullende maatregelen nodig zijn.    

Verder geeft het kabinet wederom aan de watertoets dwingender te maken. Onduidelijk blijft of het kabinet daarbij ons advies overneemt, om te zorgen dat er een verplichting komt om ruimtelijke plannen en besluiten aan te passen als deze een verslechtering van de huidige situatie in het watersysteem tot gevolg hebben.

Lees de kabinetsreactie op het advies ‘Goed water goed geregeld’

Lees meer over het advies ‘Goed water goed geregeld’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met projectleider Nicole van Buren nicole.van.buren@rli.nl of 06 1017 2005.