Rli brengt advies ‘Goed water goed geregeld’ uit

De kwaliteit en kwantiteit van het grond- en oppervlaktewater in Nederland staan onder druk. Dat vormt een bedreiging voor onder andere de volksgezondheid, de natuur en de productieprocessen in de drinkwater­winning, industrie en landbouw. Bovendien wordt niet voldaan aan nationale en internationale voorschriften. Zo stelt de Europese Kaderrichtlijn Water normen voor 2027. Maar dat is vrijwel zeker niet meer haalbaar. Als gevolg hiervan kunnen tal van activiteiten in Nederland lokaal noodgedwongen stil komen te liggen, zoals is gebeurd in het stikstofdossier. Ook bestaat het risico dat Nederland te maken krijgt met boetes vanuit de Europese Unie.

Foto overhandiging advies 'Goed water goed geregeld' aan minister Harbers

De Rli concludeert in zijn advies ‘Goed water, goed geregeld’, dat op 11 mei 2023 is overhandigd aan minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat, dat het huidige en voorgenomen beleid om gezonde watersystemen te verwezenlijken en de uitvoering daarvan tekortschieten en onvoldoende doorwerken op alle beleidsdomeinen die invloed hebben op de watersystemen. Aanvullende maatregelen zijn nodig en de effectiviteit van alle maatregelen dient te worden doorgerekend, zodat indien nodig tijdig kan worden bijgestuurd.

Van vrijblijvendheid kan daarbij geen sprake meer zijn. Zo dienen de algemene regels voor meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en het lozen van gevaarlijke stoffen te worden aangescherpt. Ook moeten de waterschappen verplicht worden om rioolwaterzuiveringsinstallaties te verbeteren. Daarnaast adviseert de Rli om alle grond- en oppervlaktewateronttrekkingen vergunningplichtig te maken in gebieden waar risico op watertekort bestaat. Al die maatregelen moeten snel worden ingevoerd.

Lees het persbericht ‘Extra maatregelen noodzakelijk voor goede waterkwaliteit’

Lees meer over het advies ‘Goed water goed geregeld’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met projectleider Nicole van Buren nicole.van.buren@rli.nl of 06 1017 2005.