Nieuws

38 nieuwsberichten

Bijeenkomst advies Warm aanbevolen 7 februari 2019 – uitnodiging

21 December 2018 - Op 7 februari 2019 organiseert de Rli een bijeenkomst over de energietransitie in de gebouwde omgeving. Centraal in die bijeenkomst staan de aanbevelingen uit het advies ‘Warm aanbevolen: CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving’. Wat kunnen die aanbevelingen in de praktijk betekenen? De raad nodigt u graag uit voor deze bijeenkomst.

Werkprogramma 2019-2020 is bekend

21 December 2018 - Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) heeft het Rli-werkprogramma voor de periode 2019-2020 op 19 december 2018 mede namens de staatssecretaris van IenW en de bewindslieden van BZK, EZK en LNV aangeboden aan de Tweede Kamer. De raad heeft de ambitie om in de komende jaren bij te dragen aan het versnellen van de noodzakelijke transities in het brede veld van de fysieke leefomgeving. Vanwege de sterke…

Aanbieding advies ‘Warm aanbevolen: CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving’

13 December 2018 - Op 13 december 2018 heeft de Rli zijn advies ‘Warm aanbevolen: CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving’ aangeboden aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In 2050 moeten alle gebouwen in Nederland duurzaam verwarmd worden. Over de route daarheen is nog veel onduidelijkheid: over de verantwoordelijkheid van overheid en burger, de verdeling van kosten en de mate waarin…

Aankondiging presentatie advies ‘Warm aanbevolen: CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving’ op 13 december 2018

3 December 2018 - De huidige verwarming van gebouwen die vooral uit aardgas komt, zal vrijwel volledig vervangen worden door CO2-arme warmte. De gasgestookte CV-ketel en het gasfornuis zullen verdwijnen. Deze energietransitie in de gebouwde omgeving komt niet vanzelf tot stand. De maatregelen die hiervoor nodig zijn, reiken tot achter de voordeur van woningen en andere gebouwen. Om tegemoet te komen aan de in de…

Advies 'Nationale Omgevingsvisie: lakmoesproef voor het omgevingsbeleid’ Rli uit zorgen over Nationale Omgevingsvisie

20 November 2018 - Op 20 november 2018 is het advies ‘Nationale Omgevingsvisie: lakmoesproef voor het omgevingsbeleid’ aangeboden aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is hét instrument van het kabinet om te sturen op de kwaliteit van de leefomgeving. Een samenhangende aanpak van de grote opgaven waar Nederland voor staat is essentieel.

Adviesvraag Rli-advies ‘Toerisme en de leefomgeving’ vastgesteld, raadscommissie bekend

26 September 2018 - De verwachte verdubbeling van het inkomend en binnenlands toerisme vóór 2030 zal naar verwachting een grote impact hebben op de leefomgeving. Op deze ontwikkelingen richt de Rli zich met zijn advies ‘Toerisme en de leefomgeving’.

Adviezen van Adviescommissie Water ondergebracht bij de Rli

18 September 2018 - De adviezen van de Adviescommissie Water (AcW) zijn online beschikbaar via de website van de Rli. Op 1 januari 2018 is de AcW opgeheven. De Rli had het thema water al in zijn takenpakket en heeft de adviesrol over waterbeleid van de AcW overgenomen. In het online archief zijn alle adviezen, persberichten en aanbiedingsbrieven terug te vinden.

Kabinetsreactie op advies ‘Duurzaam en gezond’

18 September 2018 - Het kabinet geeft in zijn reactie op het advies ‘Duurzaam en gezond: samen naar een houdbaar voedselsysteem’ aan dat het advies een waardevolle bijdrage levert aan de discussie over de toekomst van ons voedselsysteem. Het kabinet deelt de analyse dat de transitie naar een duurzamer en gezonder voedselsysteem urgenter is geworden door de afspraken die zijn gemaakt in het Klimaatakkoord van Parijs…

Podcast interview met Jeroen Kok over advies ‘Van B naar Anders’

7 September 2018 - In deze ‘Kloppenburg podcast’ gaat raadslid Jeroen Kok in op de essentie van het advies ‘Van B naar Anders’. Kok legt uit dat investeren in uitbreiding van het rijkswegennet en de hoofdspoorwegen niet langer dé oplossing is voor het bereikbaar houden van Nederland. “Het grootste deel van het overheidsgeld voor mobiliteit gaat nog steeds naar aanleggen en uitbreiden. Maar dat is niet de meest…

Rli start met advies over toerisme in relatie tot de leefomgeving

26 July 2018 - De Rli is gestart met een advies over toerisme in relatie tot de leefomgeving. De toerisme- en recreatiesector is gebaat bij een goede leefomgevingskwaliteit. Aantrekkelijke steden, hoogwaardige natuur en bijzondere landschappen zijn potentiële trekkers van binnen- en buitenlandse toeristen. Dat betekent ook dat investeringen om de aantrekkelijkheid voor toeristen en recreanten te vergroten, mede…