Nieuws

538 nieuwsberichten

Advies Natuur en landschap

5 September 2012 - Verwacht advies over natuur en landschap. Het advies richt zich op de vraag of en hoe de (inter)nationale natuurdoelstellingen voor de lange termijn gerealiseerd kunnen worden op basis van de huidige beleidskaders van de rijksoverheid.

Advies Toekomst landbouw

5 September 2012 - Verwacht: advies over de toekomst van de Nederlandse land- en tuinbouw. Het advies gaat in op het knelpunt tussen voortschrijdende specialisatie en schaalvergroting enerzijds en eisen/wensen vanuit de maatschappij anderzijds.

Advies Logistieke kracht van Nederland

5 September 2012 - Verwacht: advies over logisitieke kracht van Nederland. Goede logistiek is een fundamentele randvoorwaarde voor andere (top)sectoren. Als de logistiek niet voldoet, functioneert Nederland niet. Echter, logistiek is geen doel op zich, maar is faciliterend voor andere sectoren.

Conferentie 'Keep moving, towards sustainable mobility'

18 July 2012 - Ter gelegenheid van de conferentie ‘Keep moving, towards sustainable mobility’ geeft Rli een boek uit. Internationaal bekende wetenschappers en auteurs leveren een bijdrage over uiteenlopende onderwerpen binnen duurzame mobiliteit. Het boek wordt uitgegeven door Boom/Eleven Publishers. De eindredacteur is Bert van Wee, hoogleraar Transportbeleid aan de TU Delft.

Benoeming raadsleden Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

13 July 2012 - De ministerraad heeft op 13 juli 2012 de samenstelling van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) bekend gemaakt. 

Reactie kabinet op het advies ‘Een zee van mogelijkheden’

21 June 2012 - Kabinetsreactie op het advies ‘Een zee van mogelijkheden, het versterken van de maatschappelijke betekenis van de Noordzee’. De staatssecretaris van IenM heeft mede namens de bewindslieden van het ministerie van EL&I gereageerd op het advies.

Programma conferentie Keep moving, towards sustainable mobility

11 June 2012 - Op 11 oktober 2012 vindt de conferentie ‘Keep moving, towards sustainable mobility’ plaats in Rotterdam

De mens centraal? Verslag aanbieding publicatie aan Louise Fresco

11 June 2012 - Het verslag van het signalement ‘ De mens centraal? Ethische dilemma’s bij gezondheidsbeleid met goede zorg voor dier en natuur’ van RVZ, RDA en Rli staat nu op de website. Prof. dr. Louise Fresco nam de essyabundel in april jl. in ontvangst. De vraag “Moet in het volksgezondheidsbeleid, meer dan nu het geval is, rekening gehouden worden met de mogelijke negatieve gevolgen voor dieren en de…

Reactie minister IenM op briefadvies ‘Omgevingswet: kans voor kwaliteit’

11 June 2012 - De minister van IenM geeft in haar reactie op het advies ‘Omgevingswet: kans voor kwaliteit’ aan hoe het advies is benut bij de kabinetsnotitie Stelselwijziging Omgevingsrecht en hoe het advies handvatten biedt voor verdere uitwerking en implementatie van het wetsvoorstel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met lianne.vanduinen@rli.nl, projectleider.

Nieuw logo Rli

11 June 2012 - De Raad voor het Landelijk Gebied, de VROM-raad, de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen zijn in januari 2012 samengevoegd tot de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). De afzonderlijke raden zijn bij de instelling van de nieuwe raad opgeheven. Deze samenvoeging heeft geleid tot een nieuw logo, gebaseerd op de kernwaarden van de Rli: deskundig,…