Nieuws

551 nieuwsberichten

Reactie minister IenM op briefadvies ‘Omgevingswet: kans voor kwaliteit’

11 June 2012 - De minister van IenM geeft in haar reactie op het advies ‘Omgevingswet: kans voor kwaliteit’ aan hoe het advies is benut bij de kabinetsnotitie Stelselwijziging Omgevingsrecht en hoe het advies handvatten biedt voor verdere uitwerking en implementatie van het wetsvoorstel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met lianne.vanduinen@rli.nl, projectleider.

Nieuw logo Rli

11 June 2012 - De Raad voor het Landelijk Gebied, de VROM-raad, de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen zijn in januari 2012 samengevoegd tot de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). De afzonderlijke raden zijn bij de instelling van de nieuwe raad opgeheven. Deze samenvoeging heeft geleid tot een nieuw logo, gebaseerd op de kernwaarden van de Rli: deskundig,…

Uitnodiging presentatie publicatie 'De mens centraal'

21 March 2012 - Op 5 april 2012 presenteren de RVZ, RDA en Rli het signalement ‘ De mens centraal? Ethische dilemma’s bij gezondheidsbeleid met goede zorg voor dier en natuur’ .  Het signalement (essaybundel) wordt aangeboden aan prof. dr. Louise Fresco, van 13.30-16.30 uur, Naturalis in Leiden.

Meijdam wordt eerste voorzitter Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

16 March 2012 - Het kabinet stemt in met de voordracht de heer mr. H. M. Meijdam te benoemen tot eerste voorzitter van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). De Rli is het nieuw ingestelde adviescollege van regering en parlement voor het gehele fysieke domein. De Raad voor het Landelijk Gebied, de Raad voor Verkeer en Waterstaat, de VROM-raad en de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen worden hiermee…

Logistieke concepten in 2040: waar denkt u aan?

28 February 2012 - Voor het advies ‘Logistieke kracht van Nederland’ vraagt de raad uw inbreng. De voorbereidingen voor dit advies zijn in volle gang. Met uw inbreng wil de raad zijn advies aan regering en parlement optimaliseren.

Invitation to join LinkedIn Group on sustainable mobility

28 February 2012 - RLI and EEAC started a LinkedIn Group on sustainable mobility in the run-up to the conference ‘Keep moving, towards sustainable mobility’. Our aim is to initiate and facilitate prickling and substantive discussions about sustainable mobility, share relevant information on the theme and give news about the conference.Please join the discussions, we look forward to your input!LinkedIn…

Evaluatie raden - 2011 tevens 0-meting RLI

2 February 2012 - Eens in de vier jaar stellen de raden een evaluatie op. Omdat de raden in 2012 opgaan in één nieuwe raad, plaatsen zij de evaluatie in het licht van de instelling hiervan. Om te komen tot een onafhankelijk oordeel over de taakvervulling van de raden en een deskundige vertaling naar de toekomstige situatie van de nieuwe raad, hebben de raden adviesbureau Berenschot gevraagd de evaluatie uit te…

Wetsvoorstel aangenomen: één Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

20 January 2012 - De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de instelling van een adviescollege voor het fysieke domein, de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI).

Omgevingswet: kans voor kwaliteit

4 November 2011 - In het briefadvies 'Omgevingswet: kans voor kwaliteit' adviseren de raden over de nieuwe Omgevingswet die de minister Schultz van Haegen (IenM) wil gaan opstellen. Deze wet moet alle wetten en regels die relevant zijn voor de fysieke leefomgeving integreren tot één wet, die in 2014 van kracht moet worden. De raden zijn in een vroeg stadium gevraagd te adviseren over het systeem van de wet, de…

Beeldverslag advies over versnelling energietransitie ‘Remmen los’

3 November 2011 - Het beeldverslag van de presentatie van het advies over energietransitie  'Remmen los’ staat nu op www.rli.nl. In het advies pleiten de raden voor een versnelling van de transitie naar een duurzame energiehuishouding.