Pers

10 persberichten

Waddenkijk op de Afsluitdijk

Raad voor de Wadden 22 October 2010 - De ecologische samenhang tussen Waddenzee en IJsselmeer moet worden hersteld. Dit zal leiden tot een versterking van beide internationaal erkende natuurgebieden. Hiervoor pleit de Raad voor de Wadden in zijn advies over de inrichting van de Afsluitdijk, uitgebracht op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Gezamenlijke aanpak Eems noodzakelijk

Raad voor de Wadden 21 October 2010 - De ecologische situatie van de Eems is slecht en moet snel worden aangepakt door Nederland en Duitsland gezamenlijk. Dit is de kern van het advies dat de Raad voor de Wadden aan het kabinet heeft uitgebracht. Met het advies wil de Raad bijdragen aan een gezamenlijke aanpak.

Waddenzee niet gebaat bij rapport Berenschot

Raad voor de Wadden 18 July 2010 - Met het rapport van Bureau Berenschot over de bestuurlijke organisatie van de Wadden worden de problemen niet opgelost. De discussie over dit onderwerp, die al bijna 40 jaar duurt, zal verder gaan en over enkele jaren opnieuw oplaaien. Dat is het oordeel van de Raad voor de Wadden die in een vandaag verschenen briefadvies op het rapport reageert.

Noodzaak tot bezuinigen op rijksuitgaven is kans voor verduurzaming samenleving

RLG, Raad VenW, VROM-raad 13 July 2010 - De noodzaak om te bezuinigen op de rijksuitgaven is een kans om hervormingen te realiseren, die nodig zijn voor een duurzame samenleving en een internationaal concurre­rende economie. Verduurzaming van de samenleving kan heel goed samen gaan met bezuinigen. Bezuinigen alleen is niet het juiste antwoord op de crisis. Een toekomstvisie met daarop geënte beleidshervormingen is nodig voor behoud en…

Nederlandse ondernemer niet slechter af

Raad voor de Wadden 23 June 2010 - Er zijn geen grote verschillen in de manier waarop de drie Waddenzeelanden omgaan met vergunningverlening in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Dat is de belangrijkste conclusie die de Raad voor de Wadden trekt in het rapport "Gelijk speelveld voor ondernemers, feit of fictie?". De Raad brengt dit rapport uit naar aanleiding van signalen die uit het bedrijfsleven in het Waddengebied…

Leefomgeving volwaardige rol bij ontwerp en toetsen van infrastructurele projecten

Raad VenW 11 May 2010 - Ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit hebben direct invloed op de kwaliteit van de leefomgeving. Bij de realisatie van infrastructurele projecten wordt deze kwaliteit onvoldoende meegenomen. Een betere samenwerking tussen zowel de betrokken ministeries als de lagere overheden is daarom vereist. Ook het beoordelingskader voor infrastructurele projecten moet worden aangepast. Dit stelt de…

Mobiliteitsbeleid sluit onvoldoende aan op de belevingswereld van de reiziger

Raad VenW 4 May 2010 - Zonder ingrijpende maatregelen raken openbaar vervoer en fiets verder achteropMensen willen zelf keuzes kunnen maken, individualisme neemt toe. Gebruik van ICT opent nieuwe wegen. Er is een grote kans dat de lontjes in het verkeer nog korter worden. Dit zijn trends waar overheden en vervoerbedrijven snel op in moeten spelen. Dat stelt de Raad voor Verkeer en Waterstaat in zijn advies over de…

'Gateway Holland': één nationale strategie voor de Nederlandse havens

Raad VenW 28 April 2010 - Het Rijk moet het voortouw nemen in het opstellen van een Nationale HavenStrategie voor de Nederlandse zeehavens met als kern één ‘Gateway Holland’ in plaats van een verzameling grote en kleine havens. ‘Gateway Holland’ zal bestaan uit een samenhangend netwerk van zeehavens met gezamenlijke achterlandverbindingen en achterlandterminals. Het hart van ‘Gateway Holland’ is een strategische alliantie…

Duurzame verstedelijking moet ruimtelijke ordening weer op de kaart zetten

VROM-raad 17 April 2010 - Duurzame ontwikkeling moet het centrale uitgangspunt worden bij de verdere planning van Nederlandse regio’s. Dit stelt de M-raad in zijn advies ‘Duurzame verstedelijking’ dat de raad heeft aangeboden aan de demissionaire ministers Huizinga-Heringa (VROM) en Van Middelkoop (WWI) en vandaag in Den Haag heeft gepresenteerd. Terwijl duurzame ontwikkeling over de hele wereld is uitgegroeid tot hét…

Crisis maakt hervorming van het woningmarktbeleid des te meer nodig

VROM-raad 12 February 2010 - De crisis gaat aan de woningmarkt niet voorbij: de woningbouw stokt, de doorstroming stagneert, veel consumenten maken pas op de plaats. De crisis versterkt de huidige mankementen van het stelsel en de onevenwichtigheden op de woningmarkt. De crisis is geen reden om hervorming uit te stellen, maar juist een aansporing om deze weg in te slaan. Dit kan via een stap voor stap-aanpak. Met…