Pers

13 persberichten

Groene onderwijs bekneld in regelgeving

RLG 9 December 2004 - Het groene onderwijs dat opleidt voor agro-industrie, landbouw en natuur heeft meer ruimte nodig om aan de vraag naar beroepskrachten voldoen. De huidige Wet Educatie en Beroepsonderwijs maakt het aanbieden van nieuwe opleidingen onmogelijk. Nieuwe opleidingen zijn nodig omdat het werk binnen de landbouw en de natuur steeds complexer wordt. Ook ontstaan in de groene sector steeds meer andere…

Raad voor de Wadden kritisch over implementatie Kaderrichtlijn Water

Raad voor de Wadden 7 December 2004 - Waddenzee voorlopig als ‘sterk veranderd water’ typeren In een brief aan Staatssecretaris mevrouw Schultz van Haegen plaatst de Raad voor de Wadden kanttekeningen bij de afronding van de eerste rapportage ten behoeve van de invoering van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

Advies Raad voor de Wadden: invoering natuurgrenzen nog lang niet in zicht

Raad voor de Wadden 29 November 2004 - Raad bepleit een kleine Waddenacademie De Raad voor de Wadden heeft op verzoek van Minister Dekker van VROM een spoedadvies uitgebracht over de conceptkabinetsstandpunten die betrekking hebben op de hoofdlijnen van het nieuwe Waddenzeebeleid. Deze hoofdlijnen zullen door het Rijk worden opgenomen in een nieuwe planologische kernbeslissing voor de Waddenzee. 

Advies Risicoanalyse Waddenzee

Raad voor de Wadden 26 November 2004 - een samenhangend overzicht De Raad voor de Wadden heeft op 17 november een advies aan de Vaste commissie voor VROM uitgebracht over risicoanalyses voor de Waddenzee. De Raad is om dit advies gevraagd, omdat de Tweede Kamer wil weten welke risico’s voor dit gebied in kaart zijn gebracht voor mens en milieu. Omwille van de tijd heeft de Raad zich beperkt tot een niet – uitputtend - overzicht van…

Sanering van landbouw bedreigt Nederlands cultuurlandschap

RLG, VROM-raad 19 November 2004 - De landbouw in Nederland maakt onder druk van wereldwijde concurrentie en de afbouw van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid een pijnlijk saneringsproces door, dat vergaande gevolgen heeft voor het landelijk gebied. Jaarlijks stoppen 4 à 5% van onze boeren en tuinders. Dit drastische saneringsproces wordt onvoldoende onderkend door het kabinet, zoals blijkt uit de Nota Ruimte en de Agenda Vitaal…

Kenniseconomie verlangt offensief ruimtelijk beleid

VROM-raad 19 November 2004 - Nederland zal meer synergie moeten kweken tussen zijn mainports (Schiphol, de havens) en de kenniseconomie. Die kenniseconomie bloeit vooral in de  'brainports': de internationaal ontsloten en aantrekkelijke stedelijke centra met hoofdkantoren, handel en zakelijke diensten, innovatieve activiteit en cultuur.  De ontwikkeling van deze brainports is zeer belangrijk voor de internationale…

Nota Ruimte: koers goed maar zorgen over de uitwerking

VROM-raad 15 June 2004 - De VROM-raad onderschrijft de koers die in de Nota Ruimte wordt gekozen: selectief  beleid op nationaal niveau, decentralisatie en versterking van de positie van het middenbestuur, versterken van samenhang in beleid en de oriëntatie op ontwikkelingsplanologie. De koers die is ingezet verdient waardering, evenals de richting waarvoor gekozen is. Er is echter nog veel onduidelijk en…

Buiten bouwen: evenwicht tussen restricties en vrijheid

VROM-raad 27 May 2004 - Bouwen in het buitengebied kan een betekenisvolle bijdrage leveren aan het landschap. Maar het is niet gewenst om ongeclausuleerd de poorten open te zetten voor bebouwing in het buitengebied. Buiten bouwen behoort het landschap te verrijken, niet op te souperen. Een ‘nee-tenzij’-regime met garanties voor kwaliteit en met een vorm van geoormerkte verevening is nodig. Het is aan de provincies en…

Veelbelovende lijn cie Meijer vereist nadere uitwerking

Raad voor de Wadden 30 April 2004 - Raad voor de Wadden reageert op advies Commissie Meijer De Raad voor de Wadden (RvdW) vindt het advies van de Adviesgroep Waddenzeebeleid (Commissie Meijer) een goede basis voor nieuw Waddenzeebeleid, maar meent wel dat verdere discussie en uitwerking nodig is. De Raad meent dat de Commissie Meijer terecht op een aantal problemen in het gebied wijst, zoals het niet-slagvaardig functioneren…

Veranderend platteland vraagt om vernieuwd bestuur

RLG 9 April 2004 - Veranderingen in het landelijk gebied vragen om een heroriëntatie op de rol tussen overheden onderling en tussen overheid en samenleving. Provincies moeten in de toekomst eerstverantwoordelijk worden voor de realisering van rijks- en provinciale doelen om het landelijk gebied in te richten en te beheren. Samen met gemeenten, waterschappen, burgers en hun organisaties zorgen zij voor de…