Pers

187 persberichten

Herstel en ontwikkeling zoet-zoutovergangen essentieel voor Waddenzee

persbericht
Raad voor de Wadden - 1 april 2008
Alle functies die zoet-zoutovergangen kunnen vervullen, moeten opnieuw en in voldoende mate een kans krijgen in het Waddengebied. De Raad voor de Wadden adviseert dit aan de minister van LNV in zijn advies 'Zoet-zout, kansen voor herstel van zoet-zou ...

Noodzaak hervorming woonbeleid breed gedeeld

persbericht
VROM-raad - 25 maart 2008
De noodzaak voor hervorming van het woonbeleid wordt breed gedeeld. Dit blijkt uit de overwegend positieve reacties op het advies van de VROM-raad over de woningmarkt van enige maanden geleden. Organisaties op het brede terrein van het wonen zien het advi ...

Publieke belangen leiden tot selectief gebruik van Schiphol

persbericht
VROM-raad - 20 maart 2008
Het Schipholbeleid voor de lange termijn moet gebaseerd zijn op nationale publieke belangen. Schiphol moet daarbij zorgen voor de optimale bereikbaarheid, waarbij voldaan wordt aan de nationale belangen van zowel economie als milieu. Een selectief gebruik ...

De impact van Europees (milieu)beleid in Nederland: kenmerken en keuzes zijn bepalend

persbericht
VROM-raad - 19 maart 2008
De toepassing van een aantal Europese milieurichtlijnen heeft in Nederland veel stof doen opwaaien. Méér dan in andere landen ondervonden economische activiteiten hierdoor belemmeringen. Volgens de VROM-raad  zijn niet zo zeer deze richtlijnen maar de eig ...

The impact of European environmental policy in the Netherlands: national characteristics and choices make the difference

persbericht
VROM-raad - 19 maart 2008
The application of several European environment directives has been a contentious issue in the Netherlands. Here the process has thrown up more barriers to economic activity than in other countries. According to the VROM Council, which advises the governm ...

Leidraad voor de toekomst van de Randstad: verbinden en verknopen

persbericht
VROM-raad - 14 maart 2008
Om de concurrentiepositie van de Randstad te versterken moet het kabinet een metropolitane ontwikkelingsstrategie uitwerken. Centraal in die strategie staat een netwerk van internationale, bovenregionale en regionale centra die elkaar aanvullen en die ond ...

Zoetwatervoorziening landbouw in verziltende Delta vraagt heldere kaders

persbericht
RLG - 5 maart 2008
De verzilting in de zuidwestelijke Delta bemoeilijkt de zoetwatervoorziening van de landbouw. Op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de Raad voor het Landelijk Gebied hierover het advies ‘Kaders zo helder als water’ u ...

Kansen en bedreigingen van Megastallen

persbericht
RLG - 12 februari 2008
Megastallen bieden kansen voor milieu, dierenwelzijn, diergezondheid, en landschap, maar bedreigingen voor de volksgezondheid. Dat blijkt uit de analyses van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP), de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA), de Raad voor het ...

Adviesraden: “Prijskaartje CO2-uitstoot verkeer hard nodig”

persbericht
VROM-raad - 28 januari 2008
Het huidige beleid voor de transportsector is volstrekt onvoldoende om de Europese klimaatdoelen op langere termijn te halen. Daarvoor is een trendbreuk in de groei van de CO2-uitstoot van het verkeer en vervoer noodzakelijk. Als er niets verandert, zal d ...

Onteigening nodig voor natuur

persbericht
RLG - 24 januari 2008
Onteigening moet vaker ingezet worden bij grondverwerving voor natuur. De aanleg van natuur gaat langzamer dan afgesproken. De noodzakelijke versnelling is mogelijk door grond te onteigenen en grondeigenaren daarvoor volledig schadeloos te stellen. Dat st ...