Pers

201 persberichten

Reizigers gebaat bij meer ondernemerschap in het regionaal openbaar vervoer

Raad VenW 14 May 2009 - Het regionaal openbaar vervoer moet meer dan nu het geval is, de prikkel voelen zoveel mogelijk reizigers binnen te halen. Alleen dan zal de rol van het regionaal openbaar vervoer toenemen. Daarvoor moet het ondernemerschap in het openbaar vervoer in stad en regio worden versterkt. De Raad voor Verkeer en Waterstaat roept provincies en stadsregio’s op vervoerondernemingen de ruimte te geven te…

Een nieuw Wadden Sea Plan

Raad voor de Wadden 21 April 2009 - In 1997 hebben Nederland, Duitsland en Denemarken in het Trilaterale Wadden Sea Plan (WSP) afspraken gemaakt over het gezamenlijke beheer van de Waddenzee. Dit plan is nu bijna twaalf jaar oud en moet worden herzien. Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de Raad voor de Wadden daarom gevraagd welke rol het plan in het geheel van plannen moet innemen. De Raad voor de…

De Wadden: een toeristische topregio met toekomst

Raad voor de Wadden 10 April 2009 - De Wadden zijn altijd in beweging. Niet alleen de dynamiek van de steeds veranderende natuur zorgt hiervoor. Ook op het terrein van toerisme en recreatie zijn er voortdurend ontwikkelingen. Voor de toekomst is het belangrijk om te weten welke mogelijkheden er zijn om de Wadden nog aantrekkelijker te maken. De Raad voor de Wadden heeft daarom, in opdracht van de Tweede Kamer, een advies voorbereid…

Op weg naar een klimaatbestendige Waddenzee

Raad voor de Wadden 18 March 2009 - De Raad voor de Wadden geeft in een briefadvies aan Staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat een aanzet tot verdere uitwerking voor het Waddengebied van de adviezen van de Tweede Deltacommissie, over de klimaatbestendige inrichting van Nederland.

Fair share allochtone leerlingen voorwaarde voor sterk groen domein

RLG 17 February 2009 - De Raad voor het Landelijk Gebied (RLG) signaleert een groeiend tekort aan gekwalificeerde werknemers in de groene sector zoals de voedingsmiddelenindustrie en de tuinbouw. Dit is niet alleen voor de sector zelf een probleem maar ook voor de samenleving als geheel. Nederland wil in 2030 een dynamische kenniseconomie zijn met een krachtige groene pijler. De ambitie ligt hoog. Een absolute…

Bronnen voor financiering van hoogwaardige stedelijke ontwikkeling dreigen weg te vallen: een sterkere regie van de overheid op de grondmarkt is nodig!

VROM-raad 9 February 2009 - Stedelijke (her)ontwikkeling zal de komende jaren meer geld gaan kosten terwijl de traditionele financieringsbronnen (winst op grondverkoop, verevening, subsidie) aan alle kanten verdrogen. De kwaliteit van (binnen)stedelijke ontwikkelingen komt daarmee stevig onder druk. Een sterkere regie van overheid op de grondmarkt, en extra inzet van het Rijk zijn daarom onmisbaar. Dit is zeker het geval…

Toezicht vergt afstand. Woningcorporaties hebben recht op vreemde ogen

VROM-raad 9 February 2009 - VROM-raad reageert op voorstel voor nieuw arrangement tussen overheid en woningcorporaties (stuurgroep-Meijerink). De VROM-raad meent dat het toezicht op de woningcorporaties krachtig en op afstand moet zijn. Als het toezicht te dicht op corporaties zelf is georganiseerd, als het toezicht deel uitmaakt van de dagelijkse politieke agenda, wordt onafhankelijk en krachtig toezicht belemmerd.

Het Waddengebied als proeftuin voor biomassa

Raad voor de Wadden 8 January 2009 - Het waddengebied heeft een goede uitgangspositie voor verdere ontwikkeling van biomassatoepassingen. Dit stelt de Raad voor de Wadden in zijn advies aan de Tweede Kamer over de economische kansen en risico's van biomassa-activiteiten in het Waddengebied. De aanwezigheid van een sterk agrarisch cluster, een groot energie- en chemiecluster in de Eemsdelta, nabijgelegen kenniscentra en een duurzaam…

Gebiedsontwikkeling: een waardevolle investering

RLG 3 December 2008 - De Raad voor het Landelijk Gebied heeft het advies ‘Gebiedsontwikkeling: het investeren waard’ op vrijdag 28 november 2008 aangeboden aan de voorzitter van de Adviescommissie Landelijk Gebied van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Het advies gaat in op de nieuwe rol van de provincies bij gebiedsontwikkeling. De raad concludeert dat het vormgeven van de nieuwe rol van de provincies vraagt om…

VROM-raad wil einde aan structuurdiscussie: ruimtelijke opgave voorop, bestuur volgt!

VROM-raad 9 October 2008 - De VROM-raad wil dat ruimtelijke vraagstukken in de toekomst de vormgeving van regionale samenwerking gaan bepalen. Op dit moment overwoekeren abstracte discussies over regionale bestuurlijke structuren en bevoegdheden een effectieve aanpak van ruimtelijke opgaven. Gemeente, provincie en Rijk: stop die verlammende structuurdiscussies en stel in plaats daarvan de inhoudelijke opgave voorop.…