Pers

174 persberichten

Houd het Beheerplan voor de Waddenzee beperkt

persbericht
Raad voor de Wadden - 23 april 2007
Het Rijk, de Waddenprovincies en Waddengemeenten zijn bezig een gezamenlijk beheer- en ontwikkelingsplan voor de Waddenzee op te stellen. De Raad voor de Wadden juicht toe dat dit gezamenlijk gebeurt en dat niet ieder voor zich zijn plannen maakt. De Raad ...

Extra inzet voor de Zuidvleugel

persbericht
VROM-raad - 19 maart 2007
Drie adviesraden voor de regering vragen aandacht voor de problemen van de Zuidvleugel van de Randstad. Het voorgenomen beleid is onvoldoende: extra investeringen zijn noodzakelijk voor de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving, de sociaaleconom ...

Europees landbouwbeleid moet hoog op de agenda

persbericht
RLG - 12 maart 2007
De Raad voor het Landelijk Gebied adviseert de nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit snel een brede discussie over de toekomst van het Europees landbouwbeleid te stimuleren. De discussie moet uitmonden in een visie op de toekomst van de ...

‘Rijk moet slimmer investeren, gericht op de lange termijn’

persbericht
VROM-raad - 22 januari 2007
De grote problemen met water en mobiliteit zijn – ook op termijn – niet oplos­baar met de huidige investeringsaanpak De VROM-raad komt samen met de Raad voor Verkeer en Waterstaat tot deze conclusie op basis van een analyse van de ruimtelijke en infrastru ...

‘Vooruitkomen van bewoners moet centraal staan bij stedelijke vernieuwing’

persbericht
VROM-raad - 23 oktober 2006
VROM-raad wil koerswijziging stedelijke vernieuwing De huidigestedelijke vernieuwing richt zich vooral op de fysieke kwaliteit van de wijk en op zaken als sociale cohesie en leefbaarheid. Dat moet anders. Bestuurders en beleidsmakers moeten bij hun planne ...

Overheid kan niet zomaar natuur en platteland loslaten

persbericht
RLG - 3 oktober 2006
Het ministerie streeft naar meer verantwoordelijkheid voor maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven bij natuur en platteland. De Raad  voor het Landelijk Gebied heeft de gevolgen van deze bestuurlijke omslag bestudeerd en oordeelt dat de toekomst di ...

‘Overheidsbeleid bedrijventerreinen is achterhaald’

persbericht
VROM-raad - 29 juni 2006
VROM-raad stelt geheel nieuwe werkwijze voor De VROM-raad wil een robuuste vernieuwing van de huidige praktijk van bedrijventerreinenplanning. Daarmee kan een hogere kwaliteit en meer economisch voordeel van bedrijventerreinen bereikt worden. De vernieuwi ...

Stadsinfarct: steden groeien dicht

persbericht
RLG - 9 juni 2006
De betekenis en het maatschappelijk rendement van groen in de openbare ruimte wordt nog niet voldoende erkend volgens de Raad voor het Landelijk Gebied. Door de overheid wordt onvoldoende geïnvesteerd in de beschikbaarheid en bereikbaarheid van groen. Ste ...

Metropolitane ontwikkeling Noordvleugel zet Nederland weer op de kaart

persbericht
VROM-raad - 31 mei 2006
Adviesraden pleiten voor dubbelstad Amsterdam – Almere met het IJmeer als ‘central park’ De Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad adviseren het Kabinet de as Haarlemmermeer – Schiphol – Amsterdam – Almere- Lelystad te ontwikkelen tot een zeer di ...

Afzien van Zuiderzeelijn

persbericht
VROM-raad - 8 april 2006
Drie adviesraden van de regering wijzen aanleg van de Zuiderzeelijn af. De Raad voor Verkeer en Waterstaat, de Raad voor het Landelijk Gebied en de VROM-raad, zijn het erover eens dat een nieuwe snelle spoorverbinding tussen Amsterdam en Groningen niet bi ...