Pers

187 persberichten

Provincie, hou koers op resultaat

persbericht
RLG - 4 juli 2007
Provincies spelen een belangrijke rol in de inrichting van het landelijk gebied en staadaarbij voor steeds complexere opgaven. Gebiedsontwikkeling is dan een goed middel om complexe, samenhangende problemen in een bepaald gebied aan te pakken. Het succes ...

Bescherming Werelderfgoed vraagt andere aanpak

persbericht
RLG - 22 mei 2007
Nederland dient terughoudend te zijn bij het voordragen van cultureel erfgoed voor de Werelderfgoedlijst. Dan blijft er voldoende ruimte over voor het werelderfgoed in niet-westerse landen dat nog onvoldoende beschermd wordt. Ook zou Nederland de plaatsin ...

Offensief nodig voor Europese zeeën

persbericht
VROM-raad - 3 mei 2007
Kunnen Europese zeeën en oceanen ons nog meer bieden dan ze nu al doen? Alleen door een ingrijpende vernieuwing van het beleid, niet alleen in Europa maar ook in Nederland, kunnen zeeën en oceanen ook in de toekomst blijven bijdragen aan onze welvaart. De ...

Houd het Beheerplan voor de Waddenzee beperkt

persbericht
Raad voor de Wadden - 23 april 2007
Het Rijk, de Waddenprovincies en Waddengemeenten zijn bezig een gezamenlijk beheer- en ontwikkelingsplan voor de Waddenzee op te stellen. De Raad voor de Wadden juicht toe dat dit gezamenlijk gebeurt en dat niet ieder voor zich zijn plannen maakt. De Raad ...

Extra inzet voor de Zuidvleugel

persbericht
VROM-raad - 19 maart 2007
Drie adviesraden voor de regering vragen aandacht voor de problemen van de Zuidvleugel van de Randstad. Het voorgenomen beleid is onvoldoende: extra investeringen zijn noodzakelijk voor de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving, de sociaaleconom ...

Europees landbouwbeleid moet hoog op de agenda

persbericht
RLG - 12 maart 2007
De Raad voor het Landelijk Gebied adviseert de nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit snel een brede discussie over de toekomst van het Europees landbouwbeleid te stimuleren. De discussie moet uitmonden in een visie op de toekomst van de ...

‘Rijk moet slimmer investeren, gericht op de lange termijn’

persbericht
VROM-raad - 22 januari 2007
De grote problemen met water en mobiliteit zijn – ook op termijn – niet oplos­baar met de huidige investeringsaanpak De VROM-raad komt samen met de Raad voor Verkeer en Waterstaat tot deze conclusie op basis van een analyse van de ruimtelijke en infrastru ...

‘Vooruitkomen van bewoners moet centraal staan bij stedelijke vernieuwing’

persbericht
VROM-raad - 23 oktober 2006
VROM-raad wil koerswijziging stedelijke vernieuwing De huidigestedelijke vernieuwing richt zich vooral op de fysieke kwaliteit van de wijk en op zaken als sociale cohesie en leefbaarheid. Dat moet anders. Bestuurders en beleidsmakers moeten bij hun planne ...

Overheid kan niet zomaar natuur en platteland loslaten

persbericht
RLG - 3 oktober 2006
Het ministerie streeft naar meer verantwoordelijkheid voor maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven bij natuur en platteland. De Raad  voor het Landelijk Gebied heeft de gevolgen van deze bestuurlijke omslag bestudeerd en oordeelt dat de toekomst di ...

‘Overheidsbeleid bedrijventerreinen is achterhaald’

persbericht
VROM-raad - 29 juni 2006
VROM-raad stelt geheel nieuwe werkwijze voor De VROM-raad wil een robuuste vernieuwing van de huidige praktijk van bedrijventerreinenplanning. Daarmee kan een hogere kwaliteit en meer economisch voordeel van bedrijventerreinen bereikt worden. De vernieuwi ...