Pers

201 persberichten

Zoetwatervoorziening landbouw in verziltende Delta vraagt heldere kaders

RLG 5 March 2008 - De verzilting in de zuidwestelijke Delta bemoeilijkt de zoetwatervoorziening van de landbouw. Op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de Raad voor het Landelijk Gebied hierover het advies ‘Kaders zo helder als water’ uitgebracht. De  problematiek vraagt om nationale besluitvorming over de verdeling van zoet rivierwater over waterregio’s. Voor het vinden…

Kansen en bedreigingen van Megastallen

RLG 12 February 2008 - Megastallen bieden kansen voor milieu, dierenwelzijn, diergezondheid, en landschap, maar bedreigingen voor de volksgezondheid. Dat blijkt uit de analyses van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP), de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA), de Raad voor het Landelijk Gebied (RLG) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) die vandaag verschijnen. De analyses zijn gemaakt in…

Adviesraden: “Prijskaartje CO2-uitstoot verkeer hard nodig”

Raad VenW, VROM-raad 28 January 2008 - Het huidige beleid voor de transportsector is volstrekt onvoldoende om de Europese klimaatdoelen op langere termijn te halen. Daarvoor is een trendbreuk in de groei van de CO2-uitstoot van het verkeer en vervoer noodzakelijk. Als er niets verandert, zal de transportsector in 2050 de gehele Europese ruimte voor CO2-emissie in beslag nemen. Forse maatregelen in deze snel groeiende sector zijn dus…

Onteigening nodig voor natuur

RLG 24 January 2008 - Onteigening moet vaker ingezet worden bij grondverwerving voor natuur. De aanleg van natuur gaat langzamer dan afgesproken. De noodzakelijke versnelling is mogelijk door grond te onteigenen en grondeigenaren daarvoor volledig schadeloos te stellen. Dat stelt de Raad voor het Landelijk Gebied in zijn advies ‘De mythologie van onteigening’.

Windturbines passen niet in open Waddenlandschap

Raad voor de Wadden 23 January 2008 - De Raad voor de Wadden vindt plaatsing van windturbines nabij de Waddenzee een aantasting van het unieke open landschap van de Waddenzee. De Raad voor de Wadden schrijft dit in zijn advies dat vandaag is uitgebracht op verzoek van Minister Cramer van VROM. Mocht wel tot extra plaatsing van windturbines in het gebied worden besloten, dan is dit alleen in de nabijheid van bestaande industriële…

Einde aan vrijblijvendheid bij aanpak bereikbaarheid werklocaties

Raad VenW 17 January 2008 - Overheid en bedrijfsleven hebben elkaar nodig bij het oplossen van bereikbaarheidsproblemen. Werklocaties en locaties van publieke voorzieningen zoals scholen en ziekenhuizen, hebben in toenemende mate te maken met een slechte bereikbaarheid. De overheid bepaalt waar locaties worden ontwikkeld. Het bedrijfsleven maakt werk van mobiliteitsmanagement. Zowel overheid als bedrijfsleven moeten…

Koersomslag nodig voor duurzame Waddenzeevisserij

Raad voor de Wadden 5 December 2007 - Raad voor de Wadden bepleit sterke regionale rol Er is meer inzet nodig dan het huidige visserijbeleid om in 2020 te kunnen spreken van duurzame Waddenzeevisserij. Tot die conclusie komt de Raad voor de Wadden in zijn advies ‘Natuurlijk vissen op de Waddenzee’ aan de Minister van LNV. De Raad voor de Wadden adviseert de Minister om samen met vissers en natuurbeschermers een concreet…

Raad adviseert instelling van een Nationale Wegen Autoriteit

Raad VenW 28 November 2007 - Vandaag heeft de Raad voor Verkeer en Waterstaat het advies ‘Van wegbeheer naar netwerkbeheer’ aan de minister van Verkeer en Waterstaat aangeboden. In dat advies stelt de Raad dat er een Nationale Wegen Autoriteit moet komen die het hoofdnet van rijkswegen, belangrijkste provinciale wegen en gemeentelijke aan- en afvoerwegen gaat aansturen. Dit is nodig omdat rijk, provincies en gemeenten…

Raad bepleit meer publiek belang in Europees landbouwbeleid

RLG 15 November 2007 - Volgens de Raad voor het Landelijk Gebied moet het Europees landbouwbeleid gericht zijn op publieke belangen als duurzaam landgebruik en voedselzekerheid. Gerichte betalingen voor geleverde diensten als milieu, natuur, landschap of dierenwelzijn zijn daarvoor volgens de raad het aangewezen systeem. Er is nog een lange weg te gaan voordat een uitvoerbaar en controleerbaar systeem kan worden…

Tijd voor keuzes. Perspectief op een woningmarkt in balans

VROM-raad 17 October 2007 - De woningmarkt heeft grote en urgente problemen. Velen hebben moeite een passende en betaalbare woning te vinden. Om die problemen aan te pakken is een integrale en structurele hervorming van het woonbeleid nodig. Doel is meer keuzemogelijkheden bieden. Dit vergt een meer neutrale behandeling van huren en kopen, een actiever aanbodbeleid en een meer gerichte ondersteuning van de vraag. Dit…